Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Hoạt động của Erinbilbray.com được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa Quý khách với chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi, Erinbilbray.com luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

  1. Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu của Quý khách hàng.
  2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.
  3. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.
  4. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chúng tôi chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.
  5. Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật.
  6. Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của Quý khách.

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, Erinbilbray.com muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.

SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

  1. Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các quốc gia và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ thành viên nào của Erinbilbray.com cung cấp một cách hợp pháp. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.

CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT

Erinbilbray.com không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

THƯ ĐIỆN TỬ

Erinbilbray.com không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến công ty qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Erinbilbray.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Erinbilbray.com, hoặc nếu Erinbilbray.com gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Erinbilbray.com không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

TRUYỀN TẢI QUA INTERNET

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Erinbilbray.com không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Erinbilbray.com gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư mà Quý khách gửi.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

  1. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Erinbilbray.com luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.
  2. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng Erinbilbray.com sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.

Thông tin thêm về chúng tôi, mời bạn tham khảo tại website: http://www.erinbilbray.com/